Élmények a világ körül

Keresés

Adatvédelmi nyilatkozat

OTP TRAVEL KFT.
1051 Budapest, Nádor u. 21.


 
1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

2. Az adatkezelés elvei
 

Az OTP Travel Kft megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor
 

(a)jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

(b) csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

(c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);

(d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

(e) olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

(f) oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).


3.Az OTP Travel Kft által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama


Az OTP Travel Kft a különböző adatkezelési célok eléréséhez szükséges, illetve az ügyfél/partner beazonosításához elengedhetetlenül adatokat kezeli, továbbá kezeli az ügyfél/partner eléréséhez szükséges adatokat.
 

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az ügyfél/partner hozzájárulása. Az adatkezelési hozzájárulás az ügyfél/partner által megjelölt időtartamig (időpontig), vagy visszavonásig tart.
 

Az ügyfél/partner személyre szóló tájékoztatást kérhet a hozzákapcsolódó és az OTP Travel Kft által kezelt személyes adatokról (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolat felvételi ponton teheti meg:
 

E-mail: adatvedelem@otptravel.hu
 

Telefon: +36 1 354 7315
 

Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 21.
 

4.Nemzetközi adattovábbítás harmadik országba
 

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).
 

Az OTP Travel Kft. az utazót tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:
 

a) a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;

b) a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;

c) a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy

d) a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben az [utazási iroda] törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.
 

5.Az ügyfél hozzáférési jogai
 

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.
 

Az ügyfél kérheti, hogy az OTP Travel Kft visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait.
 

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az OTP Travel Kft kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,
 

(a) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(b) nem terjed ki az anonim adatokra;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
 

6.Az ügyfél helyesbítéshez való joga
 

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga
 

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az OTP Travel Kft az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. Az OTP Travel Kft az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az OTP Travel Kft azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
 

7.Az ügyfél törléshez való joga
 

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.
 

Az OTP Travel Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait,amennyiben
 

(a) az OTP Travel Kft kezeli e személyes adatokat, és

(b) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az OTP Travel Kft a személyes adatokat kezeli.

Az OTP Travel Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(d) az OTP Travel Kft kezeli az ügyfél személyes adatait, és

(e) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(f) az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

(g) nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.
 

Az OTP Travel Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
 

(h) az adatkezelés az OTP Travel Kft vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

(i) az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az OTP Travel Kft kezeli a személyes adatait, és

(j) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

Az OTP Travel Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(k) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(l) az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy

(m) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

(n) az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.
 

Az OTP Travel Kft az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az OTP Travel Kft azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
 

8.Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához
 

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
 

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére
 

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
 

Az OTP Travel Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.
 

Az OTP Travel Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.
 

Az OTP Travel Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
 

(a) az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b) az OTP Travel Kft-nek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

(c) az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
 

Az OTP Travel Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
 

(a) az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az OTP Travel Kft jogos érdekei céljából, és

(b) az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az OTP Travel Kft általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.
 

Az OTP Travel Kft az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az OTP Travel Kft azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
 

Ha az OTP Travel Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor
 

(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b) az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.
 

Az OTP Travel Kft nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.
 

9.Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga
 

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.
 

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga
 

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.
 

10.Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje
 

Az OTP Travel Kft az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

 

Érintett kérelme

Határidő

Tájékoztatáshoz való jog

amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)

Hozzáféréshez való jog

egy hónap

Helyesbítéshez való jog

egy hónap

Törléshez való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adatkezelés korlátozásához való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adathordozhatósághoz való jog

egy hónap

Tiltakozáshoz való jog

a tiltakozás kézhezvételekor

 

11.Panasz benyújtásához való jog
 

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, az OTP Travel Kft azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.
 

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.
 

12.A jelen tájékoztató módosításai
 

Az OTP Travel Kft fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az OTP Travel Kft adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.
 

Az Adatvédelmi nyilatkozat letöltése.