Élmények a világ körül

Keresés

Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

Hatályos: 2023. október 19-től
 

1.    Adatvédelmi irányelvek    


1.1.    Az OTP Travel Kft. mint Magyarország egyik vezető utazási irodája elkötelezett az olyan szabályozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszer kidolgozása, üzemeltetése és alkalmazása mellett, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kritériumoknak és alapvető üzleti érdekeinek megfelelően biztosítja a személyes adatok megőrzését és védelmét.

1.2.    Az OTP Travel Kft. által kezelt személyes adatok magukba foglalják különösen a személyazonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, adott szolgáltatás nyújtásához szükséges, illetve a szolgáltatás nyújtása során keletkezett és kezelt adatokat, a kezelt adatokból elemzések révén nyert következtetéseket, származtatott adatokat, az érintett és az OTP Travel Kft. közötti – bármilyen csatornán történő – kommunikáció adatait, az érintett által az OTP Travel Kft. szolgáltatásai igénybevételéhez használt eszközök egyes adatait, és – amennyiben releváns – nyilvánosan hozzáférhető adatokat.

1.3.    A személyes adatok védelmének kereteit

a)    A természetes sz1emélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet”) (a továbbiakban: GDPR);
b)    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
c)    a kereskedelemről szóló CLXIV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló CLV. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet, az utazásszervező és - közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26). Kormányrendelet, IATA Resolution 700, 830d.;
e)    Ekertv. - Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
f)    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
g)    a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
h)    a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.
i)    2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155. § és
j)    az EU kötelező jogi aktusai határozzák meg.

1.4.    Társaságunk a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartja az adatvédelem elveit. Ennek megfelelően biztosítja, hogy

1)    a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történjen;
2)    a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
3)    a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak;
4)    a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
5)    a személyes adatokat csak olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
6)    megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

1.5.    Az adatkezelés részletes feltételeit jelen Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

1.6.    Jelen Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató részletesen bemutatja:

a)    az OTP Travel Kft. adott szolgáltatásaival érintettek körét (ügyfelek, potenciális ügyfelek, szolgáltatók kapcsolattartói és egyéb érintettek);
b)    az adott szolgáltatás kapcsán az érintettekről nyilvántartott adatok körét,
c)    az adatkezelés célja(i)t;
d)    az adatkezelés jogalapja(i)t;
e)    a kezelt adatok megőrzésének idejét;
f)    azokat az eseteket, amikor a személyes adatokat automatizált döntéshozatal módszerével kezeli, illetve profilalkotásra használja fel az OTP Travel Kft.;
g)    a kezelt személyes adatok továbbításának címzettjeit és az adattovábbítás jogalapjait;
h)    az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókat, közös adatkezeléseket;
i)    az érintetteket megillető jogokat, így különösen azt, hogy az érintett – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az OTP Travel Kft.-től mint adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.


2.    Fogalommeghatározások    


2.1.    Jelen adatkezelési tájékoztatóban a következő fogalmakat használjuk, mely fogalmak:

a)    Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
b)    Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
c)    Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
d)    Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
e)    Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
f)    Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
g)   Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek (EGT). Az EGT államai: az EU tagállamai, valamint Izland, Lichtenstein és Norvégia;
h)   Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
i)    Személyazonosító adat: a személyes adatok közül azok, amelyek szükségesek és elégségesek egy természetes személy más természetes személytől való egyértelmű megkülönböztetésére (azonosítására), melyen belül megkülönböztetünk természetes és egyéb személyazonosító adatokat;
j)    Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ;
k)   Személyes adatok különleges kategóriái (különleges adat): a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

3.    Adatkezelési tevékenységek


3.1.    Az OTP Travel Kft. mint adatkezelő a vonatkozó jogszabályok alapján, illetve jelen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban együtt: Adatkezelésről szóló Tájékoztatás) részletezettek szerint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek („Általános Adatvédelmi Rendelet”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), továbbá az egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli.

3.2.    Az OTP Travel Kft. mint adatkezelő az egyes szolgáltatások kapcsán a következőkben bemutatott adatkezeléseket végzi:

3.3.    Az OTP Travel Kft. mint adatkezelő a következő weboldalakat üzemelteti:

•    otptravel.hu
•    hajosut.hu
•    repulojegy-vasarlas.hu
•    corporate.otptravel.hu
•    otptraveldmc.hu
•    isic.hu
•    tengerpartinyaralasok.utazas.hu
•    belfold.otptravel.hu
 
3.4.    Sütik (cookie) kezelése: Weboldalaink sütiket használnak a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.
 
•    Mi is az a süti?
 
A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.
 
•    Milyen sütiket és mire használ az OTP Travel Kft.?
 
A OTP Travel Kft. a sütiket a következő célokból használja
o    weboldalunk fejlesztése,
o    az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
o    információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
o    célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon,
o    böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,
o    a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még inkább kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el az Ön számára.

A hozzájárulás visszavonása a látogatóra nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

•    A sütik típusai

Alapműködést biztosító sütik:

o    Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.
o    Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód.
o    Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.
 
Statisztikai célú sütik

o    Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.
 
Teljesítményt biztosító sütik

o    Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.
o    Teljesítményt biztosító sütik a Google Optimize sütijei is. A Google Optimize sütikkel    kapcsolatos    tudnivalókról    itt    tájékozódhat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cook ie-usage.

Célzó- és hirdetési sütik

o    Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik az Ön hozzájárulása nélkül nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.
o    Amennyiben azonban ehhez hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.

•    Honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:
Google Adwords
o    A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Facebook
o    A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/
•    Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

o    Google Chrome
o    Firefox
o    Microsoft Internet Explorer
o    Microsoft Edge
o    Safari

•    Adatvédelmi    tájékoztatás    -    A    használt    sütikkel    kapcsolatos    adatvédelmi információkat az alábbi táblázatok foglalják össze
Alapműködést biztosító sütik
 
Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör
A www.otptravel.hu honlap esetén a következők:
 
 
 
 
 
Jogos érdek
 
 
 
 
A                  honlapok megfelelő működésének biztosítása
 
 
Munkamenet sütik: látogatói munkamenet végéig.
 
Használatot elősegítő
sütik: 6 hónapig
 • Csökkentett             funkcionalitású Google Analytics
 • PHPSESSID
 • CONSENT
 • otptravelpopupone
 • cookiebar
 • otptravelcompdto
 • otptravelcompdreg
 • otptravelcompdcountry
 • otptravelcompdfrom
 • HSID, SID, SAPISID, SIDCC, SSID, APISID
A www.hajosut.hu honlap esetén a következők:
 
 
 
Jogos érdek
 
 
A                  honlapok megfelelő működésének biztosítása
 
Munkamenet sütik: látogatói munkamenet végéig.
 
Használatot elősegítő
 • Csökkentett             funkcionalitású Google Analytics
 • PHPSESSID
 • CONSENT
 • otptravelpopupone
 • cookiebar
 • HSID, SID, SAPISID, SIDCC, SSID, APISID
 
 
sütik: 6 hónapig
A www.repulojegy-vasarlas.hu honlap esetén a következők:
 
 
 
Jogos érdek
 
 
A                  honlapok megfelelő működésének biztosítása
Munkamenet sütik: látogatói munkamenet végéig.
 
Használatot elősegítő
sütik: 6 hónapig
 • Csökkentett             funkcionalitású Google Analytics
 • PHPSESSID
 • CONSENT
 • otptravelpopupone
 • HSID, SID, SAPISID, SIDCC, SSID, APISID
A www.isic.hu honlap esetén a következők:
 
 
 
 
Jogos érdek
 
 
A                  honlapok megfelelő működésének biztosítása
 
Munkamenet sütik: látogatói munkamenet végéig.
 
Használatot elősegítő
sütik: 6 hónapig
 
 
 • Csökkentett             funkcionalitású Google Analytics
 • _grecaptcha
 • AWSELBCORS
Jogos érdek Tárolja a felhasználó által            választott
nyelvet
 
1 év
 • qtrans_front_language
A www.otptraveldmc.hu honlap esetén a következők:
 
 
 
Jogos érdek
 
 
A                  honlapok megfelelő működésének biztosítása
Munkamenet sütik: látogatói munkamenet végéig.
 
Használatot elősegítő
sütik: 6 hónapig
 
 
 • Csökkentett             funkcionalitású Google Analytics
 • _grecaptcha
A www.corporate.otptravel.hu honlap esetén a következők:
 
 
 
 
Jogos érdek
 
 
A                  honlapok megfelelő működésének biztosítása
 
Munkamenet sütik: látogatói munkamenet végéig.
 
Használatot elősegítő
sütik: 6 hónapig
 
 
 • Csökkentett             funkcionalitású Google Analytics
 • _grecaptcha
 
Statisztikai célú sütik
 
Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör
A www.otptravel.hu honlap esetén a következők:
Információ Sütitől függően: Google Analytics kód:
 • _ga
 • _gid
 • _gat
 • _gac_
 • _ga_
gyűjtése         azzal -             munkamenet
Az                   Ön kapcsolatban, végéig
hozzájárulása hogyan használják - 2 évig
látogatóink - 24 óráig
weboldalainkat - 1 percig
 
 
 • 90 napig
 • 365 napig
 • NID
Google Tag Manager kód:
 • _gcl_au_
 • Az egyes sütik leírásáról ide kattintva tájékozódhat.
A www.hajosut.hu honlap esetén a következők:
 
 
 
 
 
Az                   Ön
hozzájárulása
 
 
 
Információ gyűjtése         azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalainkat
 
 
Sütitől függően:
 • munkamenet végéig
 • 2 évig
 • 24 óráig
 • 1 percig
 • 90 napig
 • 365 napig
Google Analytics kód:
 • _ga
 • _gid
 • _gat
 • _gac_
 • _ga_
 • NID
Google Tag Manager kód:
 • _gcl_au_
 • Az egyes sütik leírásáról ide kattintva tájékozódhat.
A www.repulojegy-vasarlas.hu honlap esetén a következők:
 
 
 
 
 
Az                   Ön
hozzájárulása
 
 
 
Információ gyűjtése         azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalainkat
 
 
Sütitől függően:
 • munkamenet végéig
 • 2 évig
 • 24 óráig
 • 1 percig
 • 90 napig
 • 365 napig
Google Analytics kód:
 • _ga
 • _gid
 • _gat
 • _gac_
 • _ga_
 • NID
Google Tag Manager kód:
 • _gcl_au_
 • Az egyes sütik leírásáról ide kattintva tájékozódhat.
A www.isic.hu honlap esetén a következők:
 
 
 
Az                   Ön
hozzájárulása
 
Információ gyűjtése         azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalainkat
Sütitől függően:
 • munkamenet végéig
 • 2 évig
 • 24 óráig
 • 1 percig
 • 90 napig
 • 365 napig
Google Analytics kód:
 • _ga
 • _gid
Google Tag Manager kód:
 • _gat_gtag_
 • Az egyes sütik leírásáról ide kattintva tájékozódhat.
 
Az                   Ön
hozzájárulása
Tárolja                   a
felhasználó választását           a cookie-k használatával
kapcsolatban.
 
 
1 év
 
 
 • moove_gdpr_popup
A www.otptraveldmc.hu honlap esetén a következők:
 
Az                   Ön
hozzájárulása
 
Információ gyűjtése         azzal kapcsolatban,
Sütitől függően:
 • munkamenet végéig
 • 2 évig
 • 24 óráig
Google Analytics kód:
 • _ga
 • _gid
Google Tag Manager kód:
 
 
hogyan használják látogatóink weboldalainkat
 • 1 percig
 • 90 napig
 • 365 napig
 • _gat_gtag_
 • Az egyes sütik leírásáról ide kattintva tájékozódhat.
 
Az                   Ön
hozzájárulása
Tárolja                   a
felhasználó választását           a cookie-k használatával
kapcsolatban.
 
 
1 év
 
 
 • moove_gdpr_popup
A www.corporate.otptravel.hu honlap esetén a következők:
 
 
 
Az                   Ön
hozzájárulása
 
Információ gyűjtése         azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalainkat
Sütitől függően:
 • munkamenet végéig
 • 2 évig
 • 24 óráig
 • 1 percig
 • 90 napig
 • 365 napig
Google Analytics kód:
 • _ga
 • _gid
 
Google Tag Manager kód:
 • _gat_gtag_
 • Az egyes sütik leírásáról ide kattintva tájékozódhat.
 
 
Az                   Ön
hozzájárulása
Tárolja                   a
felhasználó választását           a cookie-k használatával
kapcsolatban.
 
 
 
1 év
 
 
 • moove_gdpr_popup
Célzó- és hirdetési sütik
 
Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör
A www.otptravel.hu honlap esetén a következők:
 
 
 
 
 
 
 
 
Az                   Ön
hozzájárulása
 
 
 
 
 
 
Releváns hirdetések megjelenítése, azonosító létrehozása        és tárolása
 
 
 
 
 
 
 
Sütitől függően:
 • 90 napig
 • 18 hónapig
 • vagy 2 évig
Google Adwords konverziós kód Google Adwords remarketing kód Google Analytics remarketing funkció Facebook konverziós kód
Facebook remarketing kód fr
egyéb Facebook süti
_fbp – felhasználó azonosítója
_fbc – kattintási azonosító
 
IDE ANID NID
1P_JAR
A www.hajosut.hu honlap esetén a következők:
 
 
Az                   Ön
hozzájárulása
Releváns hirdetések megjelenítése, azonosító létrehozása        és tárolása  
Sütitől függően:
 • 90 napig
 • 18 hónapig
 • vagy 2 évig
Google Adwords konverziós kód Google Adwords remarketing kód Google Analytics remarketing funkció
Facebook konverziós kód
 
Facebook remarketing kód egyéb Facebook süti
_fbp – felhasználó azonosítója
_fbc – kattintási azonosító
 
IDE ANID NID
1P_JAR
A www.repulojegy-vasarlas.hu honlap esetén a következők:
Google Adwords konverziós kód
Google Adwords remarketing kód
Google Analytics remarketing funkció
 
 
Az                   Ön
hozzájárulása
Releváns hirdetések megjelenítése, azonosító létrehozása        és tárolása  
Sütitől függően:
 • 90 napig
 • 18 hónapig
 • vagy 2 évig
Facebook konverziós kód
Facebook remarketing kód egyéb Facebook süti
_fbp – felhasználó azonosítója
_fbc – kattintási azonosító
IDE ANID
NID 1P_JAR


3.5.    Az OTP Travel Kft. elérhető több social media platformon is, ezek elérhetőségei a következők:

 
•    Facebook (A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található    adatvédelmi    irányelvek    és    szabályzatból,    a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen kaphat.):

o    https://www.facebook.com/OTP Travel
o    https://www.facebook.com/otptravel.pecs/
o    https://www.facebook.com/otptravel.szeged/
o    https://www.facebook.com/silvercentrum/
o    https://www.facebook.com/otptravel.kecskemet/
o    https://www.facebook.com/otptravel.kaposvar/
o    https://www.facebook.com/otptravel.gyor/
o    https://www.facebook.com/otptravel.nyiregyhaza/
o    https://www.facebook.com/otptravel.szekesfehervar/
o    https://www.facebook.com/otptravel.corporate/
o    https://www.facebook.com/isic.hu

•    Instagram (Az Instagram oldal adatkezeléséről tájékoztatást az Instagram honlapján található    adatvédelmi    irányelvek    és    szabályzatból,    a https://help.instagram.com/519522125107875 címen kaphat.)

o    https://www.instagram.com/otp_travel/
 
•    Linkedin (A Linkedin oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Linkedin honlapján található    adatvédelmi    irányelvek    és    szabályzatból,    a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy címen kaphat.)

o    https://www.linkedin.com/company/otp-travel-ltd-/mycompany/

•    Youtube (A Youtube oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Linkedin honlapján található    adatvédelmi    irányelvek    és    szabályzatból,    a https://policies.google.com/privacy?hl=hu címen kaphat.)

o    https://www.youtube.com/channel/UCnnyWkJvDebyrfMmoHid-_A

3.6.    Azzal, hogy Ön követ bennünket, a profiljáról bizonyos adatok elérhetővé válhatnak számunkra attól függően, hogy Ön hogy állította be saját profil oldalát, azonban arról adatot semmilyen esetben sem rögzítünk! 
 
ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:
Social media platformoktól kapott adatok
ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
 
 
 
Tájékoztatás az aktuális információkról, a szolgáltatásokról, hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.
 
 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a követésleállításával, ez a visszavonás előtti jogszerű adatkezelést nem érinti.
 
 
 
 
Social media platform felhasználójának:
 • profil fotója,
 • profil neve.
 
 
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné. Hírfolyamunkat úgy is eléri, ha nem követ bennünket, híreinkről azonban külön értesítést nem kap.

3.7.    Az OTP Travel Kft. mint adatkezelő szolgáltatásaihoz tartozó adatkezeléseinek részletes bemutatása: 
 
ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:
Hírlevél küldése a feliratkozók részére
ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Ajánlatok, információk küldése a feliratkozók részére. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett feliratkozó hozzájárulása  
Weboldalon feliratkozó érintett:
 • neve,
 • email címe.
 
 
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 
 
 
ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:
OTP Travel mobil applikáció
ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Ügyfelekkel kapcsolattartás, szolgáltatások teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek  
Applikációban regisztrált felhasználó:
 • neve,
 • email címe.
 • születési dátum
 • jelszó
 
 
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 
 
 
ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:
Céges kapcsolattartás vevővel / szolgáltatókkal
ADATKEZELÉS
CÉLJA
ADATKEZELÉS
JOGALAPJA
KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA
 
 
 
 
 
Ügyfelekkel kapcsolattartás, szolgáltatások teljesítése
 
 
 
 
 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek
Céges kapcsolattartó:
 • neve
 • email címe
 • telefonszáma
 
Csoportkísérő:
 • neve
 • telefonszáma
 • email címe
 
Transzfer szolgáltatás esetében a sofőr:
 • neve
 • telefonszáma
 
 
 
Az adatot tartalmazó dokumentum                 vagy szerződés számviteli célból történő megőrzése miatt a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ban meghatározott nyolc éves megőrzési idő elteltéig.
 
 
ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE: Ajánlatadás / információ adás
ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Információ adás és / vagy ajánlat küldése az érdeklődő érintettek számára.
 
 
 
 
 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett következő adatai:
 • utasnév / megrendelő név
 • lakcím / székhely
 • email cím
 • telefonszám
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett kiskorú gyermeke:
 • utasnév
 • születési idő
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett utastársa(i):
 • utasnév
 • születési idő
 
Ajándékozó:
 • név
 • email cím
 • telefonszám
 
 
 
 
 
Nem        létrejött szerződés esetén:
a               Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) szerinti általános elévülési idő.
Létrejött szerződés esetén lásd a következő táblázatokban.
 
 
 
ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:
Kiutaztatási szolgáltatás értékesítése és közvetítése
ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szolgáltatás ellátása érdekében és a jogszabályi kötelezettség miatt szükséges adatkezelés
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a
 
472/2017. Korm rendelet 4. § (1) d)
pontja, illetve 14-17
§§-ai, valamint
 
IATA Resolution 830d és IATA Resolution 700,
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett következő adatai:
 • utasnév / megrendelő név
 • lakcím, székhely
 • útlevélszám/személyi igazolvány száma
 • dokumentum kiállításának ideje
 • dokumentum érvényességének ideje
 • dokumentumot kiállító hatóság, ország
 • állampolgárság
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • vízum száma
 • vízum érvényessége
 • érkezési cím
 • speciális igények (pl. kerekesszék)
 • étel preferencia
Adott ország által előírt vízum kiadásához szükséges további kötelező adatkör (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs):
 • születési hely
 • születési idő
 • utas anyja neve
 • utas apja neve
 • képmás
 • útlevél fényképes oldalának másolata
 • nem
 • családi állapot
 • egyéb adott ország jogszabálya által előírt (akár különleges kategóriába tartozó is) adatok (betegség, munkahely, munkakör stb.)
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett utastársa(i) következő adatai:
 • utasnév
 • lakcím
 • útlevélszám/személyi igazolvány száma
 • dokumentum kiállításának ideje
 • dokumentum érvényességének ideje
 • dokumentumot kiállító hatóság, ország
 • állampolgárság
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • vízum száma
 • vízum érvényessége
 • érkezési cím
 • speciális igények (pl. kerekesszék)
 • étel preferencia
 • utazási kedvezmény igénybevétele esetén a kedvezmény jogcímét megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az adatot tartalmazó nyilvántartás / dokumentum számviteli célból történő megőrzése miatt a Számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169.
§-ban meghatározott nyolc éves megőrzési idő elteltéig.
 
 
 
ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:
Kiutaztatási szolgáltatás értékesítése és közvetítése
ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
 
 
 
Adott ország által előírt vízum kiadásához szükséges további kötelező adatkör (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs):
 • születési hely
 • születési idő
 • utastárs anyja neve
 • utastárs apja neve
 • képmás
 • útlevél fényképes oldalának másolata
 • nem
 • családi állapot
 • egyéb adott ország jogszabálya által előírt (akár különleges kategóriába tartozó is) adatok (betegség, terrorszervezet tagság stb.)
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett kiskorú gyermeke következő adatai:
 • utasnév
 • lakcím
 • útlevélszám/személyi igazolvány száma
 • dokumentum kiállításának ideje
 • dokumentum érvényességének ideje
 • dokumentumot kiállító hatóság, ország
 • állampolgárság
 • vízum száma
 • vízum érvényessége
 • érkezési cím
 • speciális igények (pl. kerekesszék)
 • étel preferencia
 
Adott ország által előírt vízum kiadásához szükséges további kötelező adatkör (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs):
 • születési hely
 • születési idő
 • kiskorú anyja neve
 • kiskorú apja neve
 • képmás
 • útlevél fényképes oldalának másolata
 • nem
 • családi állapot
 • egyéb adott ország jogszabálya által előírt (akár különleges kategóriába tartozó is) adatok (betegség, terrorszervezet tagság stb.)
Ajándékozó adatai:
 • név / megrendelő név
 • lakcím, székhely
A szolgáltatás ellátása érdekében GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja az adatkezelés olyan A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett következő adatai:
 • születési idő
Az adatot tartalmazó nyilvántartás /
 
 
 
ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:
Kiutaztatási szolgáltatás értékesítése és közvetítése
ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
szükséges adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • születési hely
 • nem
 • ülés preferencia
 • poggyász preferencia
 • törzsutas szám
 • fizetés érdekében megadott bankkártya adatok
 • kedvezményre jogosító igazolás (pl. nyugdíjas igazolvány, életkort igazoló dokumentum adatai)
 • vészhelyzet esetén értesítendő személy neve és telefonszáma
Ajándékozó adatai:
 • fizetés érdekében megadott bankkártya adatok
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett utastársa(i) következő adatai:
 • születési idő
 • születési hely
 • nem
 • ülés preferencia
 • poggyász preferencia
 • törzsutas szám
 • kedvezményre jogosító igazolás (pl. nyugdíjas igazolvány, életkort igazoló dokumentum adatai)
 • vészhelyzet esetén értesítendő személy neve, telefonszáma
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett kiskorú gyermeke következő adatai:
 • születési idő
 • születési hely
 • nem
 • ülés preferencia
 • poggyász preferencia
dokumentum számviteli célból történő megőrzése miatt a Számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169.
§-ban meghatározott nyolc éves megőrzési idő elteltéig.
 
 
 
 
 
 
 
A szolgáltatás ellátása érdekében szükséges adatkezelés
 
 
 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja az érintett (18. életévét be nem töltött utazó esetén a szülői felügyelet gyakorlójának) hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítás)
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett következő adatai:
egyéb különleges adatok (pl.: terhesség, túlsúly, mentális probléma, fogyatékosság, krónikus betegség, kötelező oltásokra vonatkozó információk).
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett utastársa(i) következő adatai:
egyéb különleges adatok (pl.: terhesség, túlsúly, mentális probléma, fogyatékosság, krónikus betegség, kötelező oltásokra vonatkozó információk)
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett kiskorú gyermekéneke következő adatai:
egyéb különleges adatok (pl.: terhesség, túlsúly, mentális probléma, fogyatékosság, krónikus betegség, kötelező oltásokra vonatkozó információk)
Az adatot tartalmazó nyilvántartás / dokumentum számviteli célból történő megőrzése miatt a Számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169.
§-ban meghatározott nyolc éves megőrzési idő elteltéig vagy hozzájárulás visszavonásáig.
 
 
 
ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:
Beutaztatási szolgáltatás értékesítése és a közvetítése
ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szolgáltatás ellátása érdekében és a jogszabályi kötelezettség miatt szükséges adatkezelés
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a
 
472/2017. Korm rendelet 4. § (1) d)
pontja, illetve 14-17
§§-ai, valamint
IATA Resolution 830d és IATA Resolution 700,
 
 
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett következő adatai:
 • utasnév / megrendelő név
 • lakcím, székhely
 • útlevélszám/személyi igazolvány száma
 • dokumentum kiállításának ideje
 • dokumentum érvényességének ideje
 • dokumentumot kiállító hatóság, ország
 • állampolgárság
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • vízum száma
 • vízum érvényessége
 • érkezési cím
 • speciális igények (pl. kerekesszék)
 • étel preferencia
 • kedvezményre jogosító igazolás (pl. nyugdíjas igazolvány, életkort igazoló dokumentum adatai)
 
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett utastársa(i) következő adatai:
 • utasnév
 • lakcím
 • útlevélszám/személyi igazolvány száma
 • dokumentum kiállításának ideje
 • dokumentum érvényességének ideje
 • dokumentumot kiállító hatóság, ország
 • állampolgárság
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • vízum száma
 • vízum érvényessége
 • érkezési cím
 • speciális igények (pl. kerekesszék)
 • étel preferencia
 • kedvezményre jogosító igazolás (pl. nyugdíjas igazolvány, életkort igazoló dokumentum adatai)
 
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett kiskorú gyermeke következő adatai:
 • utasnév
 • lakcím
 • útlevélszám/személyi igazolvány száma
 • dokumentum kiállításának ideje
 • dokumentum érvényességének ideje
 • dokumentumot kiállító hatóság, ország
 • állampolgárság
 • vízum száma
 • vízum érvényessége
 • érkezési cím
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az              adatot tartalmazó nyilvántartás      / dokumentum számviteli célból történő megőrzése miatt a      Számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169.
§-ban meghatározott nyolc            éves
megőrzési      idő elteltéig.
 
 
 
ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:
Beutaztatási szolgáltatás értékesítése és a közvetítése
ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
 • speciális igények (pl. kerekesszék)
 • étel preferencia
 
Ajándékozó adatai:
 • név / megrendelő név
 • lakcím, székhely
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szolgáltatás ellátása érdekében szükséges adatkezelés
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett következő adatai:
 • születési idő
 • születési hely
 • nem
 • ülés preferencia
 • poggyász preferencia
 • törzsutas szám
 • fizetés érdekében megadott bankkártya adatok
 • kedvezményre jogosító igazolás (pl. nyugdíjas igazolvány, életkort igazoló dokumentum adatai)
 • vallás
 
Ajándékozó adatai:
 • fizetés érdekében megadott bankkártya adatok
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett utastársa(i) következő adatai:
 • születési idő
 • születési hely
 • nem
 • ülés preferencia
 • poggyász preferencia
 • törzsutas szám
 • kedvezményre jogosító igazolás (pl. nyugdíjas igazolvány, életkort igazoló dokumentum adatai)
 • vallás
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett kiskorú gyermeke következő adatai:
 • születési idő
 • születési hely
 • nem
 • ülés preferencia
 • poggyász preferencia
 • vallás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az              adatot tartalmazó nyilvántartás      / dokumentum számviteli célból történő megőrzése miatt a      Számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169.
§-ban meghatározott nyolc            éves
megőrzési      idő elteltéig.
 
 
A szolgáltatás ellátása érdekében szükséges adatkezelés
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja az érintett (18. életévét be nem töltött utazó esetén a szülői felügyelet gyakorlójának) hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett következő adatai:
 • egyéb különleges adatok (pl.: terhesség, túlsúly, mentális probléma, fogyatékosság, krónikus betegség, kötelező oltásokra vonatkozó információk)
 • utas anyja neve
 • utas apja neve
 • képmás
 • útlevél fényképes oldalának másolata
Az              adatot tartalmazó nyilvántartás      / dokumentum számviteli célból történő megőrzése miatt a      Számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169.
 
 
 
ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:
Beutaztatási szolgáltatás értékesítése és a közvetítése
ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítás)
 • családi állapot
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett utastársa(i) következő adatai:
 • egyéb különleges adatok (pl.: terhesség, túlsúly, mentális probléma, fogyatékosság, krónikus betegség, kötelező oltásokra vonatkozó információk)
 • utastárs anyja neve, utastárs apja neve
 • képmás
 • útlevél fényképes oldalának másolata
 • családi állapot
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett kiskorú gyermeke következő adatai:
 • egyéb különleges adatok (pl.: terhesség, túlsúly, mentális probléma, fogyatékosság, krónikus betegség, kötelező oltásokra vonatkozó információk)
 • kiskorú anyja neve, kiskorú apja neve
 • képmás
 • útlevél fényképes oldalának másolata
 • családi állapot
§-ban meghatározott nyolc            éves
megőrzési      idő
elteltéig       vagy hozzájárulás visszavonásáig.
 
 
 
ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:
Belföldi szolgáltatás értékesítése és közvetítése
ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szolgáltatás ellátása érdekében és a jogszabályi kötelezettség miatt szükséges adatkezelés
 
 
 
 
 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
 
továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a
472/2017. Korm rendelet 4. § (1) d)
pontja, illetve 14-17
§§-ai, valamint
a Személyszállítási törvény 7. § (4) bekezdés b) pontja,
 
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett következő adatai:
 • utasnév / megrendelő név
 • lakcím, székhely
 • email cím
 • speciális igények (pl. kerekesszék)
 • étel preferencia
 • kedvezményre jogosító igazolás (pl. nyugdíjas igazolvány, életkort igazoló dokumentum adatai)
 • vonatjegy, autóbusz menetjegy értékesítés vásárlás során az utazási kedvezmény igénybevétele esetén a kedvezmény jogcímét megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett utastársa(i) következő adatai:
 • utasnév
 • lakcím
 • email cím
 • speciális igények (pl. kerekesszék)
 • étel preferencia
 • kedvezményre jogosító igazolás (pl. nyugdíjas igazolvány, életkort igazoló dokumentum adatai)
 • vonatjegy, autóbusz menetjegy értékesítés vásárlás során az utazási kedvezmény igénybevétele esetén a kedvezmény jogcímét megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett kiskorú gyermeke következő adatai:
 • utasnév
 • lakcím
 • speciális igények (pl. kerekesszék)
 • étel preferencia
 
Ajándékozó adatai:
 • név / megrendelő név
 • lakcím, székhely
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az              adatot tartalmazó nyilvántartás      / dokumentum számviteli célból történő megőrzése miatt a      Számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169.
§-ban meghatározott nyolc            éves
megőrzési      idő elteltéig.
 
 
 
A szolgáltatás ellátása érdekében szükséges adatkezelés
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett következő adatai:
 • születési idő
 • születési hely
 • állampolgárság
 • személyi igazolvány / útlevél száma
 • dokumentum kiállításának ideje
 • dokumentum érvényességének ideje
 • telefonszám,
 • fizetés érdekében megadott bankkártya adatok,
Az              adatot tartalmazó nyilvántartás      / dokumentum számviteli célból történő megőrzése miatt a      Számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169.
§-ban
 
 
 
ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:
Belföldi szolgáltatás értékesítése és közvetítése
ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • SZÉP kártya adatok
Ajándékozó adatai:
 • fizetés érdekében megadott bankkártya adatok
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett utastársa(i) következő adatai:
 • születési idő
 • születési hely
 • állampolgárság
 • személyi igazolvány / útlevél száma
 • dokumentum kiállításának ideje
 • dokumentum érvényességének ideje
 • dokumentumot kiállító hatóság, ország
 • telefonszám
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett kiskorú gyermeke következő adatai:
 • születési idő
 • születési hely
 • állampolgárság
 • személyi igazolvány / útlevél száma
 • dokumentum kiállításának ideje
 • dokumentum érvényességének ideje
 • dokumentumot kiállító hatóság, ország
meghatározott nyolc            éves
megőrzési      idő elteltéig.
 
 
 
 
 
 
A szolgáltatás ellátása érdekében szükséges adatkezelés
 
 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja az érintett (18. életévét be nem töltött utazó esetén a szülői felügyelet gyakorlójának) hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítás)
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett egyéb különleges adatai (pl.: terhesség, túlsúly, mentális probléma, fogyatékosság, krónikus betegség, kötelező oltásokra vonatkozó információk).
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett utastársa(i) egyéb különleges adatai (pl.: terhesség, túlsúly, mentális probléma, fogyatékosság, krónikus betegség, kötelező oltásokra vonatkozó információk)
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett kiskorú gyermekének egyéb különleges adatai (pl.: terhesség, túlsúly, mentális probléma, fogyatékosság, krónikus betegség, kötelező oltásokra vonatkozó információk)
Az              adatot tartalmazó nyilvántartás      / dokumentum számviteli célból történő megőrzése miatt a      Számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169.
§-ban meghatározott nyolc            éves
megőrzési      idő
elteltéig       vagy hozzájárulás visszavonásáig.
 
 
 
ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:
Rendezvényszervezési szolgáltatás értékesítése
ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szolgáltatás ellátása érdekében és a jogszabályi kötelezettség miatt szükséges adatkezelés
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a
 
472/2017. Korm rendelet 4. § (1) d)
pontja, illetve 14-17
§§-ai, valamint
 
IATA Resolution 830d és IATA Resolution 700,
 
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett következő adatai:
 • utasnév / megrendelő név
 • lakcím, székhely
 • útlevélszám/személyi igazolvány száma
 • dokumentum kiállításának ideje
 • dokumentum érvényességének ideje
 • dokumentumot kiállító hatóság, ország
 • állampolgárság
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • vízum száma
 • vízum érvényessége
 • érkezési cím
 • kedvezményre jogosító igazolás (pl. nyugdíjas igazolvány, életkort igazoló dokumentum adatai)
 
Adott ország által előírt vízum kiadásához szükséges további kötelező adatkör: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
 • születési hely
 • születési idő
 • utas anyja neve, utas apja neve
 • képmás
 • útlevél fényképes oldalának másolata
 • nem
 • családi állapot
 • egyéb adott ország jogszabálya által előírt (akár különleges kategóriába tartozó is) adatok (betegség, terrorszervezet tagság stb.)
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett utastársa(i) következő adatai:
 • utasnév
 • lakcím
 • útlevélszám/személyi igazolvány száma
 • dokumentum kiállításának ideje
 • dokumentum érvényességének ideje
 • dokumentumot kiállító hatóság, ország
 • állampolgárság
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • vízum száma
 • vízum érvényessége
 • érkezési cím
 • kedvezményre jogosító igazolás (pl. nyugdíjas igazolvány, életkort igazoló dokumentum adatai)
Adott ország által előírt vízum kiadásához szükséges további kötelező adatkör: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
 • születési hely
 • születési idő
 • utastárs anyja neve, utastárs apja neve
 • képmás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az              adatot tartalmazó nyilvántartás      / dokumentum számviteli célból történő megőrzése miatt a      Számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169.
§-ban meghatározott nyolc            éves
megőrzési      idő elteltéig.
 
 
 
ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:
Rendezvényszervezési szolgáltatás értékesítése
ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
 • útlevél fényképes oldalának másolata
 • nem
 • családi állapot
 • egyéb adott ország jogszabálya által előírt (akár különleges kategóriába tartozó is) adatok (betegség, terrorszervezet tagság stb.)
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett kiskorú gyermeke következő adatai:
 • utasnév
 • lakcím
 • útlevélszám/személyi igazolvány száma
 • dokumentum kiállításának ideje
 • dokumentum érvényességének ideje
 • dokumentumot kiállító hatóság, ország
 • állampolgárság
 • vízum száma
 • vízum érvényessége
 • érkezési cím
Adott ország által előírt vízum kiadásához szükséges további kötelező adatkör: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
 • születési hely
 • születési idő
 • kiskorú anyja neve, kiskorú apja neve
 • képmás
 • útlevél fényképes oldalának másolata
 • nem
 • családi állapot
 • egyéb adott ország jogszabálya által előírt (akár különleges kategóriába tartozó is) adatok (betegség, terrorszervezet tagság stb.)
 
 
 
 
 
 
 
 
A szolgáltatás ellátása érdekében szükséges adatkezelés
 
 
 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett következő adatai:
 • születési idő
 • születési hely
 • nem
 • ülés preferencia
 • poggyász preferencia
 • törzsutas szám
 • fizetés érdekében megadott bankkártya adatok
 • kedvezményre jogosító igazolás (pl. nyugdíjas igazolvány, életkort igazoló dokumentum adatai)
 • vészhelyzet esetén értesítendő személy neve, telefonszáma
 • speciális igények (pl. kerekesszék)
 • étel preferencia
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett utastársa(i) következő adatai:
 • születési idő
 • születési hely
 • nem
 
 
 
Az              adatot tartalmazó nyilvántartás      / dokumentum számviteli célból történő megőrzése miatt a      Számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169.
§-ban meghatározott nyolc            éves
megőrzési      idő elteltéig.
 
 
 
ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:
Rendezvényszervezési szolgáltatás értékesítése
ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
 • ülés preferencia
 • poggyász preferencia
 • törzsutas szám
 • kedvezményre jogosító igazolás (pl. nyugdíjas igazolvány, életkort igazoló dokumentum adatai)
 • vészhelyzet esetén értesítendő személy neve, telefonszáma
 • speciális igények (pl. kerekesszék)
 • étel preferencia
 
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett kiskorú gyermeke következő adatai:
 • születési idő
 • születési hely
 • nem
 • ülés preferencia
 • poggyász preferencia
 • speciális igények (pl. kerekesszék)
 • étel preferencia
 
 
 
 
 
 
A szolgáltatás ellátása érdekében szükséges adatkezelés
 
 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja az érintett (18. életévét be nem töltött utazó esetén a szülői felügyelet gyakorlójának) hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítás)
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett egyéb különleges adatai (pl.: terhesség, túlsúly, mentális probléma, fogyatékosság, krónikus betegség, kötelező oltásokra vonatkozó információk).
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett utastársa(i) egyéb különleges adatai (pl.: terhesség, túlsúly, mentális probléma, fogyatékosság, krónikus betegség, kötelező oltásokra vonatkozó információk)
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett kiskorú gyermekének egyéb különleges adatai (pl.: terhesség, túlsúly, mentális probléma, fogyatékosság, krónikus betegség, kötelező oltásokra vonatkozó információk)
Az              adatot tartalmazó nyilvántartás      / dokumentum számviteli célból történő megőrzése miatt a      Számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169.
§-ban meghatározott nyolc            éves
megőrzési      idő
elteltéig       vagy hozzájárulás visszavonásáig.
 
 
 
ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:
Biztosítási szolgáltatás értékesítése
ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szolgáltatás ellátása érdekében és a jogszabályi kötelezettség miatt szükséges adatkezelés
 
 
 
 
 
 
 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett következő adatai:
 • utasnév / megrendelő név
 • lakcím, székhely
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • születési idő
 • születési hely
 • utas anyja neve
 • útlevélszám/személyi igazolvány száma
 • dokumentum érvényességének ideje
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett utastársa(i) következő adatai:
 • utasnév
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • születési idő
 • születési hely
 • utas anyja neve
 • útlevélszám/személyi igazolvány száma
 • dokumentum érvényességének ideje
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett kiskorú gyermeke következő adatai:
 • utasnév
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • születési idő
 • születési hely
 • utas anyja neve
 • útlevélszám/személyi igazolvány száma
 • dokumentum érvényességének ideje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az              adatot tartalmazó nyilvántartás      / dokumentum számviteli célból történő megőrzése miatt a      Számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169.
§-ban meghatározott nyolc            éves
megőrzési      idő elteltéig.
 
 
 
 
 
A szolgáltatás ellátása érdekében szükséges adatkezelés
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.  
 
 
 
 
 
A szolgáltatást igénybe vevő szerződött érintett fizetés érdekében megadott bankkártya adatai.
Az              adatot tartalmazó nyilvántartás      / dokumentum számviteli célból történő megőrzése miatt a      Számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169.
§-ban meghatározott nyolc            éves
megőrzési      idő elteltéig.

 

5.    Szerződés megkötésének előkészítése, szerződés teljesítése


5.1.    Az OTP Travel Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult téves vagy hiányzó kapcsolattartási adatok esetén az aktuális kapcsolattartási adatok felkutatására.

5.2.    A szerződés megkötésének előkészítése jogcímén kezelt adatok esetén az adatkezelés időtartama megegyezik azzal az időtartammal, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. Ez az időtartam – amennyiben jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa másként nem rendelkezik – öt év, amely határidő elévülési jellegű, ami azt jelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvben foglalt esetekben a határidő megszakadhat, amely esetben a megszakítástól, vagy az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezésétől az elévülési határidő újra kezdődik; illetve amennyiben a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni igényét, az elévülés nyugszik, amely esetben az akadály megszűnésétől számított egyéves határidőn belül az igény akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb van hátra.

5.3.    Létrejött szerződések esetén a szerződés előkészítése, illetve a szerződés teljesítése jogalap esetén az adatkezelés időtartama a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ban meghatározott az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve a megbízás teljesítésétől számított legfeljebb nyolc év (a Számvitelről szóló tv. szerinti adatok esetén jogi kötelezettség, nem a törvény szerinti adatok esetén pedig jogos érdek jogalapon).

5.4.    Mivel a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok szolgáltatása nélkül az OTP Travel Kft. a szerződéskötést előkészíteni, a szerződést megkötni, illetőleg teljesíteni nem tudja, az Érintett köteles e célok eléréséhez szükséges személyes adatokat az OTP Travel Kft. részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az OTP Travel Kft. jogosult a szerződéskötést, illetőleg a szerződés teljesítését megtagadni.


 

6. Kötelező adatkezelés


6.1 Kötelező adatkezelés jogcímén az OTP Travel Kft. olyan személyes adatokat kezel, amelyek kezelését jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa előír. A kezelendő adatok körét, az adatkezelés célját (céljait), az adatok megőrzésének idejét, az adattovábbítás esetleges címzettjeit, illetve az adatkezelés egyéb feltételeit az adatkezelést előíró jogszabályok részletezik.

6.2 A számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján az OTP Travel Kft. köteles az üzleti könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához a törvény előírásai szerinti leltárt összeállítani, ami kiterjed az Ügyfelekkel [jelen Tájékoztató 3. pontjában meghatározott természetes személyek] szembeni követelések leltározására is.

6.3 A számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján az OTP Travel Kft. a könyvviteli elszámolását közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), így az abban foglalt személyes adatokat is, legalább nyolc évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrzi.

6.4 Különböző jogszabályok ezen felül adatszolgáltatási kötelezettséget írnak elő különböző állami szervek részére, beleértve az adózással kapcsolatos adatok átadását is.

6.5 A 3. pontban található Adatkezelésről szóló Tájékoztatások további kötelező adatkezeléseket, illetve az azokhoz kapcsolódó adatmegőrzési időt határozhatnak meg.

6.6 A kötelező adatkezelések körébe tartozó adatok felvétele, tárolása, azokról – külön jogszabályok szerint – adatszolgáltatás teljesítése vagy a személyes adatok más módon történő kezelése az OTP Travel Kft. jogi kötelezettsége, ezért az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a szerződés megkötésének, illetőleg a szerződés teljesítésének megtagadását.
 

7.    Jogos érdek, mint adatkezelési jogalap    


7.1 Jelen Tájékoztató 3. pontja határozza meg azokat az eseteket és adatfajtákat, amelyek tekintetében az adatkezelés jogalapja az OTP Travel Kft. jogos érdeke. Az OTP Travel Kft. jogos érdekén alapuló adatkezelése esetén az Érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen.

7.2 Az OTP Travel Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult a jelen Tájékoztató 3. pontjában meghatározott természetes személyek személyes adatait – a szükséges és megfelelő adatbiztonsági intézkedések (például álnevesítés, titkosítás) alkalmazása mellett – termék-, szolgáltatás- vagy folyamatfejlesztési célú elemzésekhez, illetve fogyasztási szokások elemzéséhez szükséges algoritmusok kifejlesztéséhez és alkalmazásához felhasználni.

7.3 Az OTP Travel Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult az Érintettek személyes adatait – a szükséges és megfelelő adatbiztonsági intézkedések (például álnevesítés, titkosítás) alkalmazása mellett az OTP Travel Kft. üzleti tevékenységéről szóló kimutatások, elemzések készítéséhez felhasználni.

7.4. Az OTP Travel Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult a jelen Tájékoztató 3. pontjában meghatározott szolgáltatást igénybe vevő vagy az iránt érdeklődő természetes személyeknek a saját, hasonló termékeivel kapcsolatos közvetlen üzletszerzési célú üzenetnek, továbbá a szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek elégedettségének felmérésével kapcsolatos kérdőívnek elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő közlésére.

7.5. A fenti 7.4. pont magába foglalja a személyes adatoknak a közvetlen üzletszerzési célú tevékenység, valamint a szolgáltatás eredményességének, hatékonyságának visszamérését, az ebből nyert eredmények későbbi kampányok kialakításánál történő felhasználására irányuló adatkezelést is.

7.6. Az OTP Travel Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult az Érintettek személyes adatait termékfejlesztés, üzletfejlesztés célból kutatásban való részvételben való megkereséshez felhasználni. A kutatásban történő részvétel a 8. pont alapján történik.
 
7.7. Az OTP Travel Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult a kommunikációs csatornáira (így különösen postacímére, e-mail címére vagy egyéb online felületére) megküldött üzenetekben szereplő és a küldő fél által az üzenetváltás során megadott személyes adatok kezelésére és öt évig történő megőrzésére azokban az esetekben, ha a küldő fél a 3. pontban meghatározott Érintetti körön kívül esik, többek között az OTP Travel Kft.-vel kapcsolatba lépő személyek kéréseinek teljes körű megválaszolása és az ezen személyekkel folytatott kommunikáció tartalmának, megfelelőségének szükség esetén történő igazolása céljából.


 

8. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés


8.1. A jelen Tájékoztató 3. pontja határozza meg azokat a célokat és adatfajtákat, amelyek tekintetében az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása). A hozzájárulás megadható külön nyilatkozatban vagy a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésben az érintett személyes adatok pontos megjelölésével más nyilatkozatoktól elkülönítetten.

8.2. Az OTP Travel Kft. az Érintett személyes adatait az Adatkezelésről szóló Tájékoztatásban meghatározott esetekben az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás során is kezelheti. Az OTP Travel Kft. jelenleg ilyen adatkezelést nem végez.

8.3. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékos személy fogyatékosságára (mozgáskorlátozott, vak/gyengénlátó, siket/nagyothalló, írásképtelen/olvasni nem tudó) vonatkozó különleges adatot, továbbá a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges különleges adatot (étel preferencia, terhesség, túlsúly, mentális probléma, egyéb egészségügyi probléma) kizárólag az Érintett írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján kizárólag az ügyfél-tájékoztatás és kapcsolatfelvétel módja, valamint a szükséges speciális bánásmód meghatározása céljából – a személyre szabott ügyintézés és szolgáltatás érdekében – kezeli.

8.4. Az OTP Travel Kft. kifejezett hozzájárulás alapján kezeli a jelen Tájékoztató 3. pontjában meghatározott személyek személyes adatait a következő célokból:
 

a) reklámnak elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő közlése a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel,
b) elemzésen alapuló személyre szabott közvetlen üzletszerzési ajánlatok küldése.

8.5. A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az OTP Travel Kft.-nek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett az Adatkezelésről szóló Tájékoztatásban meghatározott kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti.

8.6. A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyben  


9.1. Az OTP Travel Kft. a személyes adatokat olyan automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal során is kezelheti, amelynek eredményeként megszülető döntés a jelen Tájékoztató 3. pontjában meghatározott természetes személyekre nézve jelentős joghatással vagy hasonlóan jelentős mértékű hatással jár.

9.2. Az Adatkezelésről szóló Tájékoztatások határozzák meg azt, hogy az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is,

a)    milyen esetekben,
b)    milyen jogalapon (az érintett személy kifejezett hozzájárulása alapján vagy az OTP Travel Kft.-vel kötendő szerződés megkötése és/vagy teljesítése érdekében, illetve az OTP Travel Kft.-re irányadó jogszabályi rendelkezés alapján),
c)    a személyes adatok mely körét érintően történik, továbbá
d)    azt, hogy az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal milyen logika szerint történik, valamint
e)    azt, hogy az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal során megszületett döntés milyen következményekkel jár a Szolgáltatás igénybevételével érintett személyekre nézve.

9.3. Az OTP Travel Kft. az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal kapcsán biztosítja az e pont első bekezdésében meghatározott természetes személy azon jogát, hogy:
 

a)    az OTP Travel Kft. részéről a megfelelő hatáskörrel és jogosultsággal rendelkező személy beavatkozását (emberi beavatkozás) kérje, a döntéshozatal ellenőrzése és esetleges felülbírálata érdekében, továbbá
b)    kifejezze álláspontját az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal kapcsán illetve, hogy
c)    a döntéssel szemben az OTP Travel Kft.-hez kifogást nyújtson be.

9.4 Az OTP Travel Kft. továbbá biztosítja, hogy a felülvizsgálatot végző személy valamennyi rendelkezésre álló adatot és tényt értékel, beleértve a jelen Tájékoztató 3. pontjában meghatározott természetes személy által rendelkezésre bocsátott további adatokat is.
 

10. Harmadik országba történő adattovábbítás    


10.1. Az OTP Travel Kft. elsősorban a szolgáltatása teljesítésének érdekében, jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott esetekben továbbít harmadik országba vagy nemzetközi szervezet számára személyes adatokat. Harmadik országnak minősül az Európai Unió tagállamain, illetve Izlandon, Lichtensteinen és Norvégián kívül minden egyéb ország.
 
 
10.2.    Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás lehetséges akkor is, ha
 

a)    az Európai Unió Bizottsága a harmadik országot, a harmadik ország valamely területét, vagy egy vagy több meghatározott ágazatát, vagy a szóban forgó nemzetközi szervezetet megfelelő védelmet biztosító országnak (pl. Svájc, Izrael) vagy nemzetközi szervezetnek minősíti;
b)    az adattovábbítás az Európai Unió Bizottsága által elfogadott vagy jóváhagyott adatvédelmi mintaszerződések alapján történik;
c)    az adattovábbítás az OTP Travel Kft. és az adattovábbítás címzettje közötti, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által jóváhagyott szerződéses rendelkezések alapján történik;
d)    az adattovábbítás az Európai Unió Bizottsága által jóváhagyott olyan magatartási kódex rendelkezései szerint történik, amihez az adattovábbítás címzettje csatlakozott;
e)    az adattovábbítás az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint jóváhagyott és az adattovábbítás címzettje által birtokolt tanúsítvány alapján történik;
f)    az adattovábbítás az OTP Travel Kft. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályai szerint történik.

10.3.    Amennyiben az előző bekezdésben írt feltételek nem állnak fenn, az OTP Travel Kft. csak akkor továbbít személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez, ha az alábbi feltételek legalább egyike teljesül
 

a)    az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tájékoztatták az adattovábbításból eredő esetleges kockázatokról;
b)    az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges;
c)    az adattovábbítás az adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;
d)    az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges;
e)    az adattovábbítás jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges;
f)    az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására;
g)    a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja, és amely vagy általában a nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy számára betekintés céljából hozzáférhető, de csak ha a jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa által a betekintésre megállapított feltételek az adott különleges esetben teljesülnek.
 

11.    Adatfeldolgozó igénybevétele    


11.1.    Az OTP Travel Kft. jogosult – az Érintettek tájékoztatása mellett – egyes adatkezelési műveletek végrehajtásával adatfeldolgozót megbízni. Az OTP Travel Kft. a szolgáltatási tevékenysége körében a jelen pontban megjelölt személyeket, illetve szervezeteket bízta meg az adatkezelési tevékenységek, műveletek végzésével. Az Érintettek tájékoztatása jelen Tájékoztatónak az OTP Travel Kft. honlapján való nyilvánosságra hozatalával történik.

11.2.    Az OTP Travel Kft. mint adatkezelő felel az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért. Az adatfeldolgozók pedig felelősséggel tartoznak az OTP Travel Kft. jogszerű utasításainak, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek betartásáért.

11.3.    Az OTP Travel Kft. mint adatkezelő az egyes adatkezeléseknél a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:
 


 
 
 
 
Adatkezelési tevékenység
 
 
Név / Cégnév
 
 
Székhely
 
Szerződés vagy más jogi aktus?
Megfelelő garanciákra vonatkozó technikai és szervezési
intézkedések
Utazásközvetítő irodák  
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerződés
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyedi adatfeldolgoz ói szerződés szerint
Szolgáltató    partnerek    (transzfer    cégek,    programszolgáltatók, éttermek)
Idegenvezetők
MRC Complog-Mrc Kft. 1182      Budapest,
Varjú utca 48
TravelSoft Colombus online biztosításkötési rendszer TravelSoft Online Kft. 1012      Budapest Logodi utca 34.B.
Travelsoft      CTO      KEF
utaztatási portál
TravelSoft Online
Kft.
1012      Budapest
Logodi utca 34. B.
Travelport    Galileo    GDS helyfoglaló rendszer Travelport Hungary Kft. 1134      Budapest
Váci út 33.
Amadeus GDS helyfoglaló rendszer Amadeus Magyarország Idegenforgalmi
Kft.
1075 Budapest Madach Imre út 13-14.
 
Tripnet                       online
szállásfoglaló rendszer
 
TENET8 sp.z o. o.
ul. I. Moscickiego 1
24-110 Pulawy Poland
 
Szerződés
Egyedi adatfeldolgoz ói szerződés szerint
 
Go Global online foglalási rendszer
 
Go Global Travel
23 Bar Kochova St.
Bnei Brak
Israel
 
Szerződés
 
Egyedi adatfeldolgoz
 
 
 
 
Adatkezelési tevékenység
 
 
Név / Cégnév
 
 
Székhely
 
Szerződés vagy más jogi aktus?
Megfelelő garanciákra vonatkozó technikai és szervezési
intézkedések
ói szerződés szerint
 
Ratehawk online foglalási rendszer
 
Emerging Travel, Inc.
19901 Dover
3500 S. DuPont Hwy, Country of Kent
USA
 
Szerződés
Egyedi adatfeldolgoz ói szerződés szerint
 
Cesys online rendszer
 
Utazásirendszer Kft.
1118      Budapest Dayka Gábor utca
3. 3em. 404/A
 
Szerződés
Egyedi adatfeldolgoz
ói szerződés szerint
 
Topdesk online ajánlatadó rendszer
TOPdesk Magyarország Kft.  
1056      Budapest
Váci utca 81.
 
Szerződés
Egyedi adatfeldolgoz ói  szerződés
szerint
SPARK     online      foglaló rendszer  
Farelogix Incl.
760 NW 107 Ave.
Suite               300
Miami, FL 33172
Megrendel és https://www.f
arelogix.com/ privacy/
Booking.com online foglaló rendszer  
Booking.com
1017 Amsterdam
Herengracht 597 Netherland
 
Szerződés
Booking.com Adatvédelmi
irányelvek
Hotelbeds Hotelbeds Switzerland AG 8050 Zürich Elias
Canetti Strasse 2, Switzerland
Szerződés Privacy Policy
 
Hírlevél küldő rendszer (MailChimp)
The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA
30308
 
Szerződés
https://mailch imp.com/lega l/privacy/
Weboldal, mobil applikáció (otptravel.hu, hajosut.hu, repulojegy- vasarlas.hu, )  
Mile     Informatika Kft.
2837
Vértesszőlős Sánc u 2.
 
Szerződés
Egyedi adatfeldolgoz
ói szerződés szerint
Weboldal (isic.hu, corporate.otptravel.hu, otptraveldmc.hu)  
BlueBit Bt.
1098 Budapest, Dési Huber u. 16.
1. lház. 2. em. 1.
 
Szerződés
Egyedi adatfeldolgoz ói  szerződés
szerint
 
Weboldal (kanariszigetek.utazas.hu)
 
Utazitthon.hu Kft.
1132 Budapest, Victor Hugó utca 11-15.  
Szerződés
Egyedi adatfeldolgoz ói  szerződés
szerint

11.4.    Az OTP Travel Kft. mint adatkezelő az egyes adatkezeléseknél a következő önálló adatkezelők felé továbbít adatokat:

•    Légitársaságok
•    Szálláshelyek
•    Utazásszervező cégek
•    Hajós társaságok
•    Nagykövetségek, hivatalok
•    Biztosító társaságok
 

12.    Adatok megőrzésének időtartama    


12.1.    Az OTP Travel Kft. az Érintettek adatait jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott ideig tárolja, így különösen a jelen tájékoztató 3. pontjaiban meghatározott jogszabályokban és ideig.

12.2.    Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adatokat az OTP Travel Kft.. az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig kezeli. A hozzájárulás visszavonása esetén az OTP Travel Kft. az adatokat törli, kivéve ha az adatok további kezelése más jogcímen lehetséges.

12.3.    A levélküldemények elküldésének igazolására szolgáló postakönyvben szereplő személyes adatokat az OTP Travel Kft. addig kezeli (tárolja), amíg az abban szereplő valamennyi adat tekintetében le nem jár az adatok megőrzésére maghatározott időtartam. Az Érintettekről papír alapú egyéb dokumentumokban tárolt adatokat az OTP Travel Kft. az adatmegőrzési idő lejártát követően az iratkezelési szabályainak megfelelő selejtezési eljárás lefolytatásáig tovább tárolja. A postakönyvben, valamint egyéb papír alapú dokumentumokban tárolt, már lejárt adatmegőrzési idejű személyes adatok tekintetében a további adatkezelés jogalapja az OTP Travel Kft. azon jogos érdeke, hogy a papír alapú dokumentumok integritását, bizonyító erejét megőrizze, továbbá az a körülmény, hogy a papír alapú dokumentumokban szereplő adatok egyenkénti törlése az érintettnek a személyes adatok védelméhez fűződő jogaival összevetve aránytalan költséget és erőfeszítést igényelne. Az OTP Travel Kft. megfelelő adatbiztonsági intézkedésekkel biztosítja ezen adatok tárolását és a hozzáférés korlátozását.
 

13.    Az Érintett jogai    


13.1.    Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – az Általános Adatvédelmi Rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései az irányadóak.
13.2.    Az Érintett az OTP Travel Kft. -től:
 

a)    tájékoztatást kérhet személyes adatai (személyes adatnak is minősülő banktitkai) kezeléséről, beleértve azt is, hogy a nyilvántartott adatokról másolatot kérjen (hozzáféréshez való jog);
b)    kérheti pontatlanul nyilvántartott személyes adatai helyesbítését, illetve vitathatja a nyilvántartott személyes adatok pontosságát (helyesbítéshez való jog);
c)    kérheti nyilvántartott személyes adatai törlését (törléshez való jog);
 
d)    kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását (az adatkezelés korlátozásához való jog);
e)    kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az OTP Travel Kft. rendelkezésére bocsátott és elektronikus adatbázisban kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatósághoz való jog);
f)    tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (pl. direkt marketing célú adatkezelés), illetve közérdekű feladat vagy közfeladat ellátása, beleértve mindkét esetben a profilalkotást is (tiltakozási jog gyakorlása);
g)    automatizált döntéshozatal alkalmazása esetén az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérhet, közölheti álláspontját;
h)    kifogást nyújthat be az automatizált döntéshozatal alkalmazásával meghozott döntéssel szemben;
i)    panaszt nyújthat be a személyes adatok kezelését, illetve az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti jogaik gyakorlását érintően.

13.3.    Az OTP Travel Kft. az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

13.4.    Az OTP Travel Kft. – a fenti kérelmek (tiltakozás) benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül – tájékoztatást ad az Érintett részére a kérelem, illetőleg tiltakozás nyomán tett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a fenti határidő további két hónappal meghosszabbítható.

13.5.    Amennyiben az OTP Travel Kft.-nek a jelen pont szerinti kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, Az OTP Travel Kft. az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.

13.6.    Abban az esetben, amennyiben az OTP Travel Kft.-nek bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, az OTP Travel Kft. az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

13.7.    Amennyiben az Érintett kérelme az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az OTP Travel Kft. a következő költségelemek figyelembe vételével díjat számíthat fel:
 

a)    papír alapon nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége;
b)    optikai adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége;
c)    elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége;
d)    az adatigénylő részére postai úton való kézbesítés esetén a tértivevény többletszolgáltatással feladott, könyvelt küldeményre vonatkozó postai szolgáltatás díja;
e)    az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége (az adat felkutatásához,  összesítéséhez  és  rendszerezéséhez,  az  igényelt  adat
 
adathordozójáról másolat készítéséhez és a másolaton a meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné tételéhez szükséges tényleges munkaerőköltség), amelyet az adatigénylés teljesítéséhez szükséges időtartam és az adatigénylés teljesítésében közreműködő személyek egy munkaórára eső rendszeres személyi juttatások összegének szorzataként kell meghatározni.
 

14.    A hozzáférés joga    


14.1.    Jogszabály, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusa eltérő rendelkezése hiányában az Érintett jogosult megismerni minden olyan személyes adatot, melyet az OTP Travel Kft. személyével kapcsolatban kezel.

14.2.    Az Érintett kérelmére az OTP Travel Kft. tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek a személyes adatait kezeli-e és amennyiben igen, úgy a kezelt személyes adatok másolatát és az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére:

a)    az adatkezelés célja;
b)    a kezelt személyes adatok kategóriái;
c)    azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel az OTP Travel Kft. az Érintett személyes adatait közölte vagy közölni fogja;
d)    a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ezen információ rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, az időtartam meghatározásának szempontjai;
e)    az Érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az OTP Travel Kft.-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f)    a jelen Tájékoztató 21. pontja alapján az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g)    a nem az Érintettől származó adatok tekintetében, a személyes adatok forrására vonatkozó információ;
h)    amennyiben az OTP Travel Kft. az Érintett személyes adatait automatizált döntéshozatal céljából is kezeli, az OTP Travel Kft. által alkalmazott logika és arra vonatkozó információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
i)    azon garanciákra vonatkozó információ, amelyek az Érintett személyes adatainak megfelelő védelmét harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítás esetén biztosítják.

14.3.    Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az OTP Travel Kft. jogosult a többletpéldányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani a jelen tájékoztató 13. pontjában meghatározott költségelemek figyelembe vételével.

14.4.    Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti tájékoztatásra vonatkozó (hozzáférési) joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az OTP Travel Kft. az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.
 

15.    A helyesbítés joga    


15.1.    Az OTP Travel Kft. az Érintett kérelmére kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat. Az OTP Travel Kft. az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az OTP Travel Kft. -től aránytalan erőfeszítést.
 

16.    A törléshez való jog    


16.1.    Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését kezdeményezni:
 

a)    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az OTP Travel Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b)    az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, feltéve, hogy az az OTP Travel Kft. által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)    az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és – a jogos érdeken alapuló közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés kivételével – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d)    az Érintett személyes adatait az OTP Travel Kft. jogellenesen kezelte;
e)    jogszabály vagy Európai Unió kötelező jogi aktusa által az OTP Travel Kft. -re előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az az OTP Travel Kft. -nek törölnie kell; vagy
f)    a személyes adatok gyűjtésére gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor.

16.2.    Abban az esetben, amennyiben az OTP Travel Kft. az érintett személyes adatait korábban nyilvánosságra hozta és annak törlésére köteles, az OTP Travel Kft. minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az OTP Travel Kft. a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

16.3.    Az OTP Travel Kft. az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az OTP Travel Kft.-től aránytalan erőfeszítést.

16.4.    Az OTP Travel Kft. nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:
 

a)    jogszabály vagy Európai Unió kötelező jogi aktusa által az OTP Travel Kft. -re telepített, személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;
b)    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 

17.    Az adatkezelés korlátozásához való jog    


17.1.    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az OTP Travel Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)    az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az OTP Travel Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)    az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)    az OTP Travel Kft. -nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)    az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az OTP Travel Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

17.2.    Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

17.3.    Az OTP Travel Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

17.4.    Az OTP Travel Kft. az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az OTP Travel Kft. től aránytalan erőfeszítést.
 

18.    A tiltakozáshoz való jog    


18.1.    Amennyiben az adatkezelés a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint az OTP Travel Kft. a saját vagy bármely harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az Érintettnek jogában áll tiltakozni a személyes adatainak ilyen célból történő kezelése ellen. Abban az esetben, amennyiben az OTP Travel Kft. nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettnek az ilyen tiltakozásában hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, az OTP Travel Kft. a személyes adatokat ilyen célból nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzés céljából folytatott adatkezelés ellen tiltakozik, személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 

19.    Az adathordozhatósághoz való jog    


19.1.    Az Érintett kérheti, hogy az OTP Travel Kft. a rá vonatkozó, általa az OTP Travel Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre. Ezen adathordozhatósághoz való jogát az Érintett azon adatok kapcsán gyakorolhatja, amelyeket az OTP Travel Kft.:
 

a)    az Érintett hozzájárulása alapján kezel, vagy
b)    amely adatok kezelése az Érintettnek az OTP Travel Kft. -vel kötött olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

19.2.    Az adathordozhatóság joga úgy gyakorolható, ha az Érintett az OTP Travel Kft. fiókjában személyesen megjelenik és személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja.

19.3.    Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az OTP Travel Kft. az Érintett kérésére a fenti személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A fenti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az OTP Travel Kft. egy másik adatkezelővel műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszert vezessen be vagy tartson fenn. Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az OTP Travel Kft. az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.
 

20.    Adatvédelem és Adatbiztonság    


20.1.    Adatvédelmi, adatbiztonsági és információbiztonsági kontroll környezetünket részletesen kialakítottuk és folyamatos fejlesztjük.

20.2.    Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatokat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket valósítsunk meg annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

20.3.    A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük.

20.4.    Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
 
20.5.    Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.
 

21.    Jogorvoslat    


21.1.    Az Érintett az OTP Travel Kft. által végzett adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival az OTP Travel Kft. adatvédelmi felelőséhez (lásd a jelen tájékoztató 22. pontjában) fordulhat.

21.2.    Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

21.3.    A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
 

Honlap: http://naih.hu/;

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.;
Telefon: +36-1-391-1400;
Fax: +36-1-391-1410;
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

21.4.    Az Érintett a jogait bírósági úton is érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

21.5.    Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint – ha jogszabály ezt lehetővé teszi – a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.
 

22.    Az adatkezelő és az adatvédelmi felelős adatai    


22.1.    Jelen Tájékoztatóban, valamint az Adatkezelésről szóló Tájékoztatásban meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő, illetve az adatkezelő adatvédelmi felelősének személye és elérhetősége:
 

Az adatkezelő neve: OTP Travel Kft. Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 7-9.

Postacíme: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 7-9. E-mail címe: otptravel@otptravel.hu Telefonszáma: +36-1-354-7300
Honlap: www.otptravel.hu
 
Az adatkezelő adatvédelmi felelősének neve: Bakó Balázs

Postacíme: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 7-9. E-mail címe: adatvedelem@otptravel.hu

22.2.    Amennyiben az adatkezelés más adatkezelővel közös adatkezelésnek minősül, az Adatkezelésről szóló Tájékoztatás tartalmazza a további adatkezelő(k) és a további adatkezelő(k) adatvédelmi tisztviselőjének(-inek) adatait.